شرکت مولد پیرو آسیا
جستجو کردن

علت خرابی محافظ برق چیست

به دستگاهایی که در مسیر ورودی جریان برق قرار می گیرد و به عنوان مثال می توانیم بگویم هم چون پل ارتباطی و امنیتی می ماند که بین ورودی اصلی برق و وسایل الکتریکی قرار دارد محافظ برق می گویند. به طور کلی باید بیان کرد که محافظ های برق از دستگاه الکتریکی در برابر […]